[Pascal] Khai báo hằng trong Pascal

Hằng cũng giống như biến, chỉ khác là hằng chỉ chứa một giá trị duy nhất được gán cho ở phần khai báo. Tuy nhiên ít có ai sử dụng hằng để lập trình mà đa số là sử dụng biến cho thuận tiện, vì biến bao hàm cả hằng, và biến sẽ dễ sử chỉnh sửa hơn khi có sai sót.

Khai báo hằng cũng như khai báo biến, hằng được khai báo sau khi khai báo thư viện, không quan trọng thứ tự khai báo với KB biến và KB kiểu.

Cấu trúc khai báo hằng:
Const {tên hằng}:={giá trị gán cho hằng};
Ví dụ :
Const B = True ; (* hằng Boolean *)
      A = 5 ; (* hằng số nguyên *)
      Pi = 3.14 ; (* hằng số thực *)
      CCC = ‘Z’ ; (* hằng kí tự *)
Share on Google Plus
Hỗ trợ trực tuyến