[Bài tập] Tính số viên gạch ít nhất để lát đầy sàn nhà


Đề bài: Cho một sàn nhà có kích thước m x n và mỗi viên gạch hình vuông dùng để lát sàn có cạnh là a.
Yêu cầu: Viết chương trình nhập vào kích thước của sàn nhà và kích thước viên gạch. Cho biết số viên gạch ít nhất có thể để lát đầy sàn nhà (không được cắt nhỏ viên gạch lát, có thể lát dư ra ngoài diện tích sàn nhà)

program thamkhaovn;
uses crt;
var m,n,a,m1,n1: integer;
BEGIN
    clrscr;
    write('Nhap m va n: '); readln(m,n);
    write('Kich thuoc vien gach: '); readln(a);
    if m mod a <> 0 then m1:=(m div a)+1; else m1:=(m div a);
    if n mod a <> 0 then n1:=(n div a)+1; else n1:=(n div a);
    writeln('So gach it nhat la: ',m1*n1);
    readln;
END.

Chương trình trên được viết theo thuật toán:
- Tính m,n của diện tích số viên gạch lát: vì được lát dư ra ngoài nên nếu còn thiếu diện tích chưa tới một viên gạch thì sẽ được làm tròn thành một viên.
- Tính diện tích số viên gạch lát ta được số gạch ít nhất để lát đầy.

Ví dụ:
Nhap m va n: 100 245
Kich thuoc vien gach: 2
Kết quả:
So gach it nhat: 6150
Share on Google Plus
Hỗ trợ trực tuyến