[Vật lí 7] Bài 9: Ôn tập Tổng kết chương 1: Quang học

[Vật lí 7] Bài 9: Ôn tập Tổng kết chương 1: Quang học


I* TỰ KIỂM TRA

Bài 1. Trang 25/sách vật lí lớp 7.

Đáp án đúng
C. Khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta.

Bài 2. Trang 25/sách vật lí lớp 7.

Đáp án đúng
B. Ảnh ảo bằng vật và cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.

Bài 3. Trang 25/sách vật lí lớp 7.

Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.

Bài 4. Trang 25/sách vật lí lớp 7.

a) Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến .
b) Góc phản xạ bằng góc tới.

Bài 5. Trang 25/sách vật lí lớp 7.

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo (không thu được trên màn).
Ảnh có độ lớn bằng độ lớn bằng vật.
Khoảng cách từ ảnh đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương.

Bài 6. Trang 25/sách vật lí lớp 7.

Giống nhau:
Điều là ảnh ảo có cùng chiều với vật và không hứng được trên màn chắn.
Khác nhau:
* Với gương cầu lồi: Ảnh luôn nhỏ hơn vật, khoảng cách từ ảnh đến gương và khoảng
cách từ vật đến gương thường là không bằng nhau.
* Với gương phẳng: Ảnh có kích thước bằng vật, khoảng cách từ ảnh đến gương và
khoảng cách từ vật đến gương thường bằng nhau.

Bài 7. Trang 25/sách vật lí lớp 7.

Khi vật ở gần với gương thì cho ta ảnh ảo.
Ảnh này lớn hơn vât.

Bài 8. Trang 25/sách vật lí lớp 7.

Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm không hứng được trên màn chắn và lớn hơn vật.
Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi không hứng được trên màn chắn và bé hơn vật.
Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và bằng vật.

Bài 9. Trang 25/sách vật lí lớp 7.

Với một gương phẳng và một gương cầu lồi có cùng kích thước và cùng vị trí đặt mắt quan sát như nhau thì vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng.

II* VẬN DỤNG

Câu 1. Trang 26/sách vật lí lớp 7


Câu 2. Trang 26/sách vật lí lớp 7

Ảnh quan sát được trong 3 gương đều là ảnh ảo.
Ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi nhỏ hơn trong gương phẳng, ảnh trong gương phẳng lại nhỏ hơn ảnh trong gương cầu lõm.

Câu 3. Trang 26/sách vật lí lớp 7


III* TRÒ CHƠI Ô CHỮ

Tự giải

Share on Google Plus
Hỗ trợ trực tuyến