[Vật lí 7] Bài 5. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

[Vật lí 7] Bài 5. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng5.1. Nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, tính chất nào dưới đây là đúng ?

A. Hứng được trên màn và lớn bằng vật.
B. Không hứng được trên màn và bé hơn vật.
C. Không hứng được trên màn và lớn bằng vật.
D. Hứng được trên màn và lớn hơn vật.

5.2. Cho một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng, cách gương 5cm.

1. Hãy vẽ ảnh của S tạo bởi gương theo hai cách :
a) Áp dụng tính chất của một vật tạo bởi gương phẳng.
b) Áp dụng định luật phản xạ ánh sáng.

2. Ảnh vẽ theo hai cách trên có trùng nhau không ?
Hai hình vẽ trên trùng nhau

5.3. Một vật sáng AB đặt trước một gương phẳng (hình 5.1). Góc tạo bởi vật và mặt gương bằng 60 độ. Hãy vẽ ảnh của vật tạo bởi gương và tìm góc tạo bởi ảnh và mặt gương.
5.4. Cho một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng.

a) Vẽ ảnh S’ của S tạo bởi gương (dựa vào tính chất của ảnh).
b) Vẽ một tia tới SI cho một một tia phản xạ đi qua một điểm A ở trước gương (hình 5.2)5.5. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không có tính chất nào dưới đây?


A. Hứng được trên màn và lớn bằng vật.
B. Không hứng được trên màn.
C. Không hứng được trên màn và lớn bằng vật.
D. Cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.


5.6. Một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng một khoảng d cho một ảnh S’ cách gương một khoảng d’. So sánh d và d’

A. d = d’
B. d > d’
C. d < d’
D. Không so sánh được vì ảnh là ảo, vật là thật.

5.7. Hai quả cầu nhỏ A và B được đặt trước một gương phẳng như hình 5.3. Đặt mắt ở vị trí nào thì nhìn thấy ảnh của quả cầu này che khuất ảnh của quả cầu kia? Vẽ hình.

Mắt đặt ở trên đường thẳng A'B' (A', B' là ảnh cũa A, B qua gương)

5.8. Đặt một gương phẳng trước một vật như thế nào thì nhìn thấy ảnh lộn ngược so với vật? Vẽ hình.

Vật thẳng đứng vuông góc với mặt gương

5.9. Hãy vẽ ảnh của chữ ÁT đặt trước gương phẳng như hình 5.4 . Ảnh thu được là chữ gì?5.10. Một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng OM (hình 5.5). Khi cho gương quay một góc 30o quanh O thì ảnh của S di chuyển trên đường nào? Đoạn ảnh OS quay được một góc bằng bao nhiêu?

60o

5.11. Một người đứng trước một gương phẳng đặt mắt tại M để quan sát ảnh của một bức tường song song với gương ở phía sau lưng (hình 5.6 ).

a) Dùng hình vẽ xác định khoảng PQ trên tường mà người ấy quan sát được trong gương. Nói rõ cách vẽ.

Vẽ ảnh M' của mắt đối xứng qua gương, kẻ hai đường thẳng nối M' với hai mép gương, hai đường thẳng này cắt tường tại P và Q là vùng quan sát được qua gương

b) Nếu người ấy tiến lại gần gương hơn thì khoảng PQ sẽ biến đổi như thế nào ?

độ dài PQ tăng lên nghĩa là vùng quan sát được tăng lên


5.12. Một nguồn sáng S được đặt trước một gương phẳng (hình 5.7).

a) Xác định khoảng không gian cần đặt mắt để có thể quan sát thấy ảnh của S. Vẽ ảnh S' qua gương. Kẻ hai đường thẳng nối S' với hai mép gương, vùng thấy được ảnh của S là vùng nằm trước gương và giới hạn bên trong bởi hai đường thẳng vừa vẽ

b) Nếu đưa S lại gần gương hơn thì khoảng không gian này sẽ biến đối như thế nào?

tăng lên

Share on Google Plus
Hỗ trợ trực tuyến