[Vật lí 7] Bài 4. Định luật phản xạ ánh sáng

[Vật lí 7] Bài 4. Định luật phản xạ ánh sáng


4.1 Trên hình 4.1 vẽ tia sáng SI chiếu lên một gương phẳng. Góc tạo bởi tia SI với mặt gương bằng 30o. Hãy vẽ tiếp tia phản xạ và tính góc phản xạ.


4.2 Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ với một tia với một góc 40 độ­. Góc tới có giá trị nào dưới đây?

A. 20 độ
B. 80 độ
C. 40 độ
D. 60 độ

4.3 Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng (hình 4.2)

a) Vẽ tia phản xạ
b) Vẽ một ví trí đặt gương để thu được tia phản xạ theo phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải

4.4 Một gương phẳng đặt trên mặt bàn nằm ngang, gần một bức tường thẳng đứng (hình 4.3). dùng đèn pin chiếu một tia sáng lên gương (lấy một miếng bìa khoét 1 lỗ nhỏ rồi dán lên mặt kính của đèn để tạo tia sáng), sao cho tia phản xạ gặp bức tường. Hãy vẽ hai tia tới cho hai tia phản xạ gặp bức tường ở một điểm M.4.5 Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ IR tạo với một tia tới một góc 60 độ (hình 4.4). Tìm giá trị của góc tới i và góc phản xạ r.

A. i = r = 60 độ
B. i = r = 30 độ
C. i = 20 độ, r = 40 độ
D. i = r = 120 độ

4.6 Chiếu một tia sáng vuông góc với mặt một gương phẳng. Góc phản xạ r có giá trị nào sau đây ?

A. r = 90 độ
B. r = 45 độ
C. r = 180 độ
D. r = 0 độ

4.7 Chiếu một tia sáng SI theo phương nằm ngang trên một gương phẳng như hình 4.5, ta thu được tia phản xạ theo phương thẳng đứng. Góc SIM tạo bởi tia SI và mặt gương có giá trị nào sau đây?

A. 30 độ
B. 45 độ
C. 60 độ
D. 90 độ

4.8 Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng, tia phản xạ thu được nằm trong mặt phẳng nào?

A. Mặt gương
B. Mặt phẳng tạo bởi tia tới và mặt gương
C. Mặt phẳng vuông góc tia tới
D. Mặt phẳng tạo bởi tia tới và pháp tuyến với gương ở điểm tới


4.9 Một tia tới tạo với mặt gương một góc 120 độ như ở hình 4.6. Góc phản xạ r có giá trị nào sau đây?

A. r = 120 độ
B. r = 60 độ
C. r = 30 độ
D. r = 45 độ

4.10 Hai gương phẳng G1 và G2 đặt song song với nhau, mặt phản xạ quay vào nhau. Tia tới SI được chiếu lên gương G1 phản xạ một lần trên gương G1 và một lần trên gương G2(hình 4.7). Góc tạo bởi tia tới SI và tia phản xạ cuối cùng trên gương G2 có giá trị nào sau đây?

A. 0 độ
B.60 độ
C.45 độ
D.90 độ

4.11 Hai gương phẳng G1 và G2 đặt vuông góc với nhau, mặt phản xạ quay vào nhau. Tia tới SI chiếu lên gương G1 (hình 4.8) lần lượt phản xạ trên gương G1 rồi trên gương G2. Góc tạo bởi tia tới SI và tia phản xạ cuối cùng trên gương G2 có giá trị nào sau đây?

A.180 độ
B.60 độ
C.45 độ
D.90 độ

4.12 Hai gương phẳng G1 và G2 có mặt phản xạ quay vào nhau va tạo với nhau một góc a (hình 4.9). Tia tới SI được chiếu lên gương G1 lần lượt phản xạ một lần trên gương G1rồi một lần trên gương G2. Biết góc tới trên gương G1 bằng 30 độ. Tìm góc α để cho tia tới trên gương G1 và tia phản xạ trên gương G2 vuông góc với nhau.

Share on Google Plus
Hỗ trợ trực tuyến