[Vật lí 7] Bài 26. Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện

Bài 26. Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện

26.1. Trang 63 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Các trường hợp có hiệu điện thế (khác không) là : a), c), d).

26.2. Trang 63 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
a) Trong SBT.
b) * Trong sơ đồ a) vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai cực để hở của nguồn điện.
* Trong sơ đồ b) vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn trong mạch kín (hoặc giữa hai cực của nguồn điện trong mạch kín).
* Trong sơ đồ c) vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện trong mạch kín (hoặc giữa hai đầu bóng đèn trong mạch kín).
* Trong sơ đồ d) vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai cực để hở của nguồn điện.

26.3. Trang 63 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Trong sơ đồ d) vôn kế có số chỉ bằng không

26.4. Trang 64 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Đáp án đúng : chọn D.

26.5. Trang 64 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Đáp án đúng : chọn C.

26.6. Trang 64 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Đáp án đúng : chọn D.

26.7. Trang 64 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Đáp án đúng : chọn C.

26.8. Trang 65 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Đáp án đúng : chọn A.

26.9. Trang 65 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Đáp án đúng : chọn B.

26.10. Trang 65 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Đáp án đúng : chọn A.

26.11. Trang 65 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
Đáp án đúng : chọn B.

26.12. Trang 66 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
1* Luôncó hiệu điện thế giữa * d) hai cực của nguồn điện.
2* Khicó hiệu điện thế giữa * e) hai đầu bóng đèn thì có dòng điện chạy qua đèn.
3* Khôngcó hiệu điện thế giữa * a) hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch.
4* Khi có hiệu điện thế định mức giữa * b) hai đầu bóng đèn thì đèn sáng bình thường.

26.13. Trang 66 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
1* Hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn có giá trị càng tăng ( nhưng không vượt quá hiệu điện thế định mức) * d) thì đèn càng sáng.
2* Khi có một hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn * a) thì đèn sáng dưới mức bình thường.
3* Hiệu điện thế đặt giữa hai đầu bóng đèn dây tóc có giá trị lớn hơn số vôn ghi trên đèn * e) thì đèn chóng bị hỏng.
4* Hiệu điện thế đặt giữa hai đầu bóng đèn có giá trị bằng giá trị định mức * c) thì đèn sáng bình thường.

26.14. Trang 66 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
1 – * d) ; 2* – * a) 3 – * e) ; 4* – * c)

26.15. Trang 67 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
a) Khi K mở : Vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi K mở.
Khi K đóng : Vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi K đóng hoặc đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn.
b) Số chỉ của vôn kế lúc K đóng bé hơn số chỉ của vôn kế lúc K mở.

26.16. Trang 67 – Bài tập vật lí 7.

Bài giải:
a) I1 < I2 . Vì với cùng một bóng đèn thì hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện qua bóng đèn có cường độ càng lớn.
b) Phải đặt vào hai đầu bóng đèn một hiệu điện thế là 6V thì đèn sáng bình thường vì hiệu điện thế 6V là hiệu điện thế định mức để đèn sáng bình thường.

Trở lại list bài giải Vật lí 7: http://adf.ly/1S51vq

Share on Google Plus
Hỗ trợ trực tuyến