[Pascal] Cấu trúc một chương trình Pascal

Pascal là 1 trong những chương trình lập trình lâu đời nhất mà vẫn được nhiều người ưa chuộng cho đến ngày nay. Hiện nay đã có nhiều cuộc thi được tổ chứ nhằm phát hiện những tài năng lập trình bằng Pascal. Pascal không những giúp cho việc tính toán tiện lợi hơn, nó còn giúp cho học sinh cũng như người lập trình phát triển tư duy suy luận, tưởng tượng,... trong khi tìm ra cách lập trình để đáp ứng yêu cầu của đề.

Thông thường người ta hay dùng Turbo Pascal 7.0 vì nó tiện lợi và lập trình dễ dàng hơn thay vì dùng Free Pascal.

Cấu trúc một chung của một chương trình Pascal thường như sau:
Program {tên chương trình};    {Khai báo tên chương trình}
Uses crt;             {Khai báo thư viện}
Var...;              {Khai báo biến}
Const ...;            {Khai báo hằng}
Type...;             {Khai báo kiểu tệp tin}
Begin               {Bắt đầu chương trình}
   CLRSCR;           {Lệnh xóa màn hình}
   {Các câu lệnh lập trình}
   Readln;           {Dừng chương trình xem kết quả}
End.               {Kết thúc chương trình}
Share on Google Plus
Hỗ trợ trực tuyến