[Pascal] Khai báo biến trong Pascal

Để có thể lập trình được một chương trình Pascal, người ta nhất định phải sử dụng tới biến. Cũng như toán học, biến có thể thay đổi được giá trị của nó khi chúng ta dùng tới các câu lệnh lặp, hoặc gán giá trị vào biến đó vô số lần. Khác hẳn với hằng.

Khi khai báo biến, lệnh khai báo sẽ được đặt sau phần khai báo thư viện.
Cấu trúc khai báo biến:
Var {tên biến}: {kiểu dữ liệu};
Trong đó: 
 - Tên biến là do người dùng đặt, tuy nhiên phải viết không dấu và không được có khoảng cách hay các kí tự đặc biệt trừ dấu "_".
 - Kiểu dữ liệu là do chương trình quy định, có rất nhiều kiểu dữ liệu, nhưng thường người ta sử dụng:
+ Integer: số nguyên, nếu biến đó chứa số nguyên
+ Real: số thực, nếu biến đó chứa số thập phân và số nguyên (thường áp dụng cho biến chứa kết quả của phép chia)
+ String: chuỗi, chứa các kí tự từ A-Z và 0-9 (tối đa 255 kí tự)
Share on Google Plus
Hỗ trợ trực tuyến