[Pascal] Khai báo kiểu tập tin trong Pascal

Nhập và xuất dữ liệu là hai công việc rất phổ biến khi thực hiện một chương trình. Cho đến nay, ta mới chỉ nhập dữ liệu từ bàn phím và xuất dữ liệu ra màn hình. Các dữ liệu này được tổ chức trong bộ nhớ của máy, chúng tồn tại khi chương trình đang chạy và bị xóa khi chương trình kết thúc. Muốn lưu trữ các dữ liệu lâu dài để sử dụng nhiều lần thì phải ghi chúng lên đĩa thành các tập tin.

Tập tin (file) trong Pascal là một kiểu dữ liệu có cấu trúc. Mỗi tập tin là một tập hợp các phần tử có cùng chung một kiểu dữ liệu được nhóm lại thành một dãy và được ghi trên đĩa dưới một cái tên chung.

Cấu trúc khai báo kiểu tập tin:
Type {Tên kiểu tập tin} = File of {Kiểu phần tử};
Ví dụ:
Type Ksvien = Record
      Ten: String[20];
      Namsinh : Integer;
      DTB : Real;
end;
KieuT1 = File of Integer;
KieuT2 = File of String[20];
KieuT3 = File of Ksvien ;
Share on Google Plus
Hỗ trợ trực tuyến