[Pascal] Lệnh nhập xuất dữ liệu trong Pascal

Trong Pascal, mọi câu lệnh đều quan trọng, chỉ một sai sót nhỏ thôi cũng làm chương trình không thể chạy được.

Nay mình giới thiệu các bạn các câu lệnh nhập và xuất dữ liệu ra màn hình, kiến thức cơ bản của tất cả những ai lập trình.

1. Lệnh nhập dữ liệu

Lệnh nhập là khi người dùng nhập vào máy tính sẽ ghi vào biến mà người lập trình muốn gán vào. 

Lệnh nhập có hai kiểu: một kiểu nhập vào và chương trình tiếp tục trên dòng đó, một kiểu nhập vào và chương trình xuống dòng rồi mới tiếp tục.

Nhập vào và không xuống dòng:
read(...);
Nhập vào và xuống dòng:
readln(...);
Lệnh nhập này chỉ được viết vào các biến người lập trình muốn cho người dùng nhập. Có thể là một biến, cũng có thể là nhiều biến cách nhau bởi dấu phẩy, khi nhập cách nhau bởi dấu cách.

2. Lệnh xuất dữ liệu

Lệnh xuất là lệnh mà người lập trình viết để xuất một dữ liệu gì đó ra màn hình. Dữ liệu xuất có thể là kí tự, biến,... 

Khi xuất kí tự cần đặt trong dấu ' và nếu muốn xuất nhiều dữ liệu trên một dòng thì cần cách nhau bởi dấu phẩy. 

Lệnh xuất cũng có hai kiểu: một kiểu là xuất dữ liệu rồi tiếp tục trên dòng đó, một kiểu là xuất dữ liệu và xuống dòng.

Xuất ra và không xuống dòng:
write(...);
Xuất ra và xuống dòng:
writeln(...);
Ví dụ:
a:=24;
write('Mot ngay co ',a,' gio');
Share on Google Plus
Hỗ trợ trực tuyến