[Vật lí 7] Bài 13. Môi trường truyền âm

[Vật lí 7] Bài 13. Môi trường truyền âm


13.1. Âm không thể truyền qua môi trường nào dưới đây ?

A. Khoảng chân không.
B. Tường bê tông.
C. Nước biển.
D. Tầng khí quyển bao quanh Trái Đất.

13.2. Kinh nghiệm của những người câu cá cho biết, khi có người đi đến bờ sông, cá ở dưới sông lập tức “ lẩn trốn ngay”. Hãy giải thích tại sao.

Bài giải:
Khi có người đi đến bờ sông, cá ở dưới sông lập tức “ lẩn trốn ngay” vì cá nghe được tiếng chân người được truyền qua môi trường đất và nước.

13.3. Tiếng sét và tia chớp được tạo ra gần như cùng một lúc, nhưng ta thường nhìn thấy chớp trước khi nghe thấy tiếng sét. Hãy giải thích.

Bài giải:
Đó là vì ánh sáng truyền trong không khí nhanh hơn âm thanh rất nhiều. Vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s, trong khi đó vận tốc truyền ánh sáng trong không khí là 300 000km/s, chính vì vậy thời gian để tiếng sét truyền đến tai ta dài hơn ánh sáng truyền đến mắt ta nên ta thường nhìn thấy chớp trước khi nghe thấy tiếng sét.

13.4*. Nếu nghe thấy tiếng sét sau 3 giây kể từ khi nhìn thấy chớp, các em có thể biết được khoảng cách từ nơi mình đứng đến chỗ sét đánh là bao nhiêu không ?

Bài giải:
Vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s. Do đó:
S = v.t = 340.3 = 1020m
Nếu nghe thấy tiếng sét sau 3 giây kể từ khi nhìn thấy chớp, khoảng cách từ nơi mình đứng đến chỗ sét đánh là 1020m.

13.5. Trang 30 - Sách BT Vật lí 7

Bài giải:
Âm đã truyền từ miệng bạn này đến tai bạn kia qua những môi trường khí, rắn.

13.6. Kết luận nào sau đây sai ?

A. Vận tốc âm thanh trong không khí vào khoảng 340km/s.
B. Vận tốc âm thanh trong nước vào khoảng 1,5km/s.
C. Vận tốc âm thanh trong thép vào khoảng 6100m/s.
D. Vận tốc âm thanh trong gỗ vào khoảng 3400m/s.

13.7. Trang 31 - Sách BT Vật lí 7

Bài giải:
- Môi trường có thể truyền âm : tường gạch, nước sôi, tấm nhựa, không khí loãng, khí hiđrô, sắt nóng chảy, sàn gỗ, bông, cao su
- Môi trường không thể truyền âm : chân không.

13.8. Kết luận nào sau đây là đúng ?

A. Vận tốc âm truyền trong chất khí lớn hơn trong chất lỏng, nhỏ hơn trong chất rắn.
B. Vận tốc âm truyền trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí, nhỏ hơn trong chất rắn.
C. Vận tốc âm truyền trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, nhỏ hơn trong chất khí.
D. Vận tốc âm truyền trong chất khí lớn hơn trong chất lỏng, lớn hơn trong chất rắn.

13.9. Một người nghe thấy tiếng sát sau tia chớp 5 giây. Hỏi người đó đứng cách nơi xảy ra sét ba xa ?

A. 1700m. (Giải: S = v.t = 340.5 = 1700m)
B. 170m.
C. 340m.
D. 1360m.

13.10. Âm truyền trong không khí đại lượng nào sau đây không đổi ?

A. Độ cao của âm
B. Độ to của âm
C. Biên độ của âm
D. Cả A, B.

13.11*. Vì sao chân không không truyền được âm ?

Bài giải:
Sở dĩ âm truyền được trong chất khí, lỏng, rắn vì khi nguồn âm dao động, nó làm cho các hạt cấu tạo nên chất khí, chất lỏng hay chất rắn ở gần nó cũng dao động theo. Dao động của các hạt này lại truyền cho các hạt bên cạnh, cứ như thế âm truyền đến tai ta làm cho màng nhĩ dao động, nên ta nghe được âm.
Trong chân không không có các hạt vật chất, vì vậy nó không có gì để có thể dao động được, nên chân không không truyền được âm.
Share on Google Plus
Hỗ trợ trực tuyến