[Vật lí 8] Bài 13. Công cơ học

[Vật lí 8] Bài 13. Công cơ học


13.1. Trang 37 - SBT Vật lí 8

Đáp án: B

13.2. Trang 37 - SBT Vật lí 8

Đáp án: Không có công nào thực hiện, vì theo phương chuyển động của hòn bi không có lực nào tác dụng. Tác dụng vào hòn bi lúc này có hai lực: lực hút của Trái đất và phản lực của mặt bàn lên hòn bi. Hai lực này cân bằng nhau và đều vuông góc với phương chuyển động.

13.3. Trang 37 - SBT Vật lí 8

Đáp án: Thùng hàng có khối lượng là 2500 kg
=> Trọng lượng của thùng hàng là:
P = 10.m = 2500.10 = 25000 (N)
Công thực hiện khi nâng thùng hàng lên độ cao 12m là:
A = 25000.12 = 300000 J = 300 (kJ)

13.4. Trang 37 - SBT Vật lí 8

Đáp án:
360 kJ = 360000 J
5 phút = 300 s
Quãng đường xe đi được do lực kéo của con ngựa là:
s = A/F = 360000/600 = 600 (m)
Vận tốc chuyển động của xe là: v = s/t = 600/300 = 2 m/s.

13.5. Trang 37 - SBT Vật lí 8

Đáp án: Lực hơi nước tác dụng lên pit-tông là F = p.S
Trong đó S là diện tích của mặt pit-tông.
Gọi h là quãng đường dịch chuyển của pit-tông
=> thể tích của xilanh giữa hai vị trí AB và A’B’ của pit-tông là V = S.h <=> h = V/S
Do đó công của hơi nước đẩy pit-tông là: A = F.h = (p.S.V)/S = p.V
Với p=600000 N/m2, V=15 dm3=0,015 m3.
Ta có công là: A = p.V = 600000.0,015 = 9000 (J)

13.6. Trang 37 - SBT Vật lí 8

Đáp án: A

13.7. Trang 37 - SBT Vật lí 8

Đáp án: D

13.8. Trang 38 - SBT Vật lí 8

Đáp án: B

13.9. Trang 38 - SBT Vật lí 8

Đáp án:
20 tấn = 20000 kg
120 cm = 1,2 m
Trọng lượng của búa máy là:
P = 10.m = 20000.10 = 200000 (N)
Công thực hiện khi nâng búa máy lên cao 120 cm:
A = P.h = 200000.1,2 = 240000 (J) = 240 (kJ)

13.10. Trang 38 - SBT Vật lí 8

Đáp án:
m = 50 kg
s = 1 km = 1000 m
Trọng lượng của người đó:
P = 10.m = 50.10 = 500 (N)
Công thực hiện khi nâng người đó lên độ cao 1 km:
Ap = P.h = 500.1000 = 500000 (J)
mà A = 0,05 A
=> Công thực hiện khi người đó đi đều trên một đoạn đường nằm ngang 1 km:
A = 0,05.500000 = 25000 (J)

13.11. Trang 38 - SBT Vật lí 8

Đáp án:
Quãng đường tàu đi từ A đến B:
S1 = v1.t1  = 30.1/4 = 7,5 (km)
Quãng đường tàu đi từ B đến C:
S2 = v2.t2 = 20.1/2 = 10 (km) 
Quãng đường tàu đi được:
S = S1 + S2 = 7,5 + 10 = 17,5 (km) = 17500 (m)
Công do đầu tàu sinh ra là:
A = F.S = 40000.17500 = 700.000.000 (J)

13.12. Trang 38 - SBT Vật lí 8

Đáp án:
Gọi trọng lượng của người đó trên Trái Đất là P.
Trọng lượng của người đó và của bộ giáp trên Mặt Trăng:
Pb = P/6 + P/5 = (11/30)P
Công sinh ra khi nhảy trên mặt đất:
A = P.h
Công sinh ra khi nhảy trên Mặt Trăng:
A = Pb.hb
=> Pb.hb = P.h
Thay h ở đề và P vừa tìm được <=> (11/30)P.hb = P.2,1
=> hb = 2,1 : 11/30 = 5,7 (m)
Share on Google Plus
Hỗ trợ trực tuyến