[C/C++] Các phép toán so sánh và logic

Các phép toán so sánh và logic là những thứ không thể thiếu trong lập trình, và trong C/C++ cũng thế. Tuy nhiên không phải chương trình lập trình nào cũng sử dụng một kiểu cú pháp như nhau để thể hiện chúng.

Các phép toán so sánh và logic là các phép toán có kết quả là đúng hoặc sai.

Bằng: ==
Không bằng: !=
Các phép so sánh: > , < , >= , <=
Các phép toán logic trong điều kiện: & (và), || (hoặc), ! (không phải).
Share on Google Plus
Hỗ trợ trực tuyến