[C/C++] Phép toán tự tăng/giảm giá trị

Mỗi chương trình lập trình đều có các phép toán tự động tăng hoặc giảm giá trị của biến, và C/C++ cũng không ngoại lệ.

Có thể bạn quan tâm: [C/C++] Các phép toán so sánh và logic

Cú pháp:
Tự tăng giá trị: i++, ++i
Tự giảm giá trị: i--, --i

Các phép toán i++ và ++i (i-- và --i) sẽ tự động tăng (giảm) giá trị của biến i xuống 1 đơn vị.

Khác nhau:
Đối với i++ (i--): giá trị i được tăng (giảm) sau khi thực hiện xong một biểu thức hoặc vòng lặp chứa nó.
Ví dụ:
int i=1;
a=3+i++;
Sau khi thực hiện xong câu lệnh, biến a có giá trị là 4, còn biến i có giá trị là 2.

Đối với ++i (--i): giá trị i được tăng (giảm) trước khi thực hiện một biểu thức hoặc vòng lặp chứa nó. Ví dụ:
int i=1;
a=3+--i;
Sau khi thực hiện xong câu lệnh, biến a có giá trị là 3, còn biến i có giá trị là 0.
Share on Google Plus
Hỗ trợ trực tuyến