[C/C++] Các kiểu dữ liệu thông dụng


Tìm hiểu về các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ lập trình luôn là điều cần thiết cho một người lập trình, giúp tối ưu được không gian bộ nhớ của chương trình.

Số nguyên
Tên kiểu: int
 • Kích thước: 2 byte
 • Miền giá trị: -32 768...32 767
Tển kiểu: unsigned int
 • Kích thước: 2 byte
 • Miền giá trị: 0...65 535
Tên kiểu: long
 • Kích thước: 4 byte
 • Miền giá trị: -2 147 483 648...2 147 483 647
Tên kiểu: unsigned long
 • Kích thước: 4 byte
 • Miền giá trị: 0...4 294 967 295

Có thể bạn quan tâm: [C/C++] Các kiểu dữ liệu thông dụng

Số thực
Tên kiểu: float
 • Kích thước: 4 byte
 • Miền giá trị: 3,4.10-38...3,4.1038
Tên kiểu: double
 • Kích thước: 8 byte
 • Miền giá trị: 1,7.10-308...1,7.10308
Tên kiểu: long double
 • Kích thước: 10 byte
 • Miền giá trị: 3,4.10-4932...3,4.104932

Kí tự
Tên kiểu: char
 • Kích thước: 1 byte
 • Miền giá trị: -128...127
Tên kiểu: unsigned char
 • Kích thước: 1 byte
 • Miền giá trị: 0...255
Share on Google Plus
Hỗ trợ trực tuyến