[C/C++] Biểu diễn một kí tự


Để biểu diễn một kí tự trong C/C++, người ta có thể dùng chính mã ASCII của kí tự đó hoặc đặt kí tự đó vào cặp dấu <'>.
VD: c='d' hoặc c=100.

Có thể bạn quan tâm: [C/C++] Hằng và khai báo hằng

Sau đây là một số mã ASCII thường dùng khi lập trình:
'A' ... 'Z' : 65 ... 90
'a' ... 'z' : 97 ... 122
'0' ... '9' : 48 ... 57
<ENTER> : 13
<ESC> : 27
<SPACE> : 32
Share on Google Plus
Hỗ trợ trực tuyến