[C/C++] Biến và khai báo biến

Biến là một đại lượng mà giá trị của nó có thể thay đổi trong khi thực hiện chương trình. Mọi biến phải được khai báo trước khi sử dụng NHƯNG không nhất thiết phải khai báo đầu chương trình.

Có thể bạn quan tâm: [C/C++] Các phép toán số học

Khai báo biến trong C/C++:

kiểudữliệu tênbiến ;

VD: int a;

Có thể vừa khai báo vừa khởi tạo giá trị biến:

const N=10 ;
int a=50, t=N+1 ;

Hoặc khai báo và khởi tạo biến trong câu lệnh khác (sẽ nhắc đến trong các phần sau)

Để gán giá trị cho biến trong C/C++, người ta chỉ dùng dấu "=".
Ta có thể gắn nhiều biến cho cùng một giá trị. VD:

x = y = t = 10 ;
Share on Google Plus
Hỗ trợ trực tuyến