[C/C++] Hằng và khai báo hằng

Định nghĩa trong lập trình nói chung:
Hằng là một đại lượng có giá trị không đổi.

Hằng nguyên: viết như số nguyên trong hệ thập phân.

Hằng thực: dùng dấu chấm để ngăn cách phần nguyên với phần thập phân HOẶC sử dụng dấu chấm động.

Hằng kí tự: đặt giữa hai dấu nháy đơn hoặc dùng trực tiếp mã ASCII của chúng.

Có thể bạn quan tâm: [C/C++] Biến và khai báo biến


Một số hằng đặc biệt thông dụng trong C/C++:
'\n' : xuống dòng
'\t' : cách khoảng tab
'\a' : bật âm thông báo
Ngoài ra, dấu nháy đơn và nháy kép, người ta dùng lần lượt '\'' và '\"' để biểu thị chúng.

Hằng, xâu kí tự là dãy kí tự bất kì đặt giữa hai dấu nháy kép.

Khai báo hằng trong C/C++:

#define tênHằng gtHằng ;

VD: 

#define a 63 ;
#define b 6.22 ;
#define day "hang ki tu" ;
Share on Google Plus
Hỗ trợ trực tuyến