[C/C++] Các phép toán số học


Trong C/C++, các phép toán cộng, trừ, nhân chia được viết lần lượt như sau: + , - , *

Có thể bạn quan tâm: [C/C++] Phép toán tự tăng/giảm giá trị

Riêng phép chia a cho b thì có một chút thay đổi so với lập trình Pascal quen thuộc.

Phép chia a/b:
Nếu a và b đều là số nguyên thì kết quả sẽ là số nguyên (nếu kết quả có dư thì vẫn lấy phần nguyên)
Nếu a hoặc b là số thực thì kết quả sẽ là số thực.

Ví dụ:
int a=13, b=5;
float x;
x=a/b;

Kết quả sẽ là 2 cho dù biến x được khai báo kiểu float (là một kiểu dữ liệu của số thực).

Để nhận được giá trị số thực của nó, ta sẽ phải sửa đoạn x=a/b thành x=a*1.0/b hoặc khai báo kiểu dữ liệu biến a là float.

Chú ý: phép chia a/b có thể được dùng như phép chia lấy phần nguyên trong lập trình C/C++.

Phép chia a%b:
Phép chia a%b cho kết quả là phần dư trong phép chia a cho b.
Lưu ý: chỉ sử dụng được cho số nguyên.
Ví dụ: 13%5=3
Share on Google Plus
Hỗ trợ trực tuyến